Praktijk voor
Kinderoefentherapie

Individuele behandeling

De kinderoefentherapeut observeert, onderzoekt en behandelt, maar geeft ook voorlichting en advies. De kinderoefentherapeut begint met een intake. Dan volgt een uitgebreid onderzoek, waarbij de belangrijkste mensen in de omgeving van het kind (ouders, leerkracht, huisarts etc.) actief betrokken worden. Op basis van de uitkomsten daarvan stelt de kinderoefentherapeut een behandelplan op, zo nodig in overleg met andere disciplines.

De kinderoefentherapeut werkt altijd op basis van een behandelplan. Dit behandelplan gaat uit van de individuele situatie en mogelijkheden van het kind. Het richt zich vooral op de motoriek, maar houdt ook rekening met eventuele gedragsproblematiek. Gefaseerd wordt gewerkt aan spieren en evenwicht, aan de grove en aan de fijne motoriek.

Vergoedingen

Behandelingen Kinderoefentherapie worden vergoed vanuit de basisverzekering en aanvullende verzekering aan personen onder de 18 jaar. De minimale vergoeding bedraagt 18x op jaarbasis. Neem contact op met uw zorgverzekeraar voor meer informatie.

Klachtenreglement

Als u onverhoopt ontevreden bent …..

1. Bespreek uw probleem eerst met uw behandelend paramedicus. Misschien komt u er samen al uit als u kenbaar maakt waarover u ontevreden bent of wat u bij een volgende behandeling anders wilt. Het beste is om er een aparte afspraak voor te maken, zodat uw behandelaar voldoende tijd voor u kan uittrekken. U kunt dan samen zoeken naar een bevredigende oplossing.

2. Advies en ondersteuning van het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg.
Als u het moeilijk vindt uw behandelend paramedicus rechtstreeks te benaderen, of u komt er samen niet uit, dan kunt u zich wenden tot een Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) in uw regio.Zo’n IKG kan u informatie geven over uw rechten als patiënt. Een medewerker van het IKG kan ook bijvoorbeeld samen met u een gesprek hebben met de paramedicus of helpen met het schrijven van een brief naar de Klachtencommissie. Een IKG werkt onafhankelijk van hulpverleners en instellingen in de gezondheidszorg en vormt een onderdeel van een Regionaal of Provinciaal Patiënten Consumenten Platform, dat weer een onderdeel is van de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie (NPCF).

3. Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn
Misschien heeft u een ernstige klacht en wilt u daarover een uitspraak van de Klachtencommissie waaronder de paramedicus valt. U kunt uw klacht indienen bij de Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn in Amersfoort.De secretaris van die Commissie is uw contactpersoon. Bij hem kunt u terecht met vragen over het indienen van een klacht. Deze secretaris begeleidt de hele afhandeling van uw klacht. Hij zal u wel vragen wat u zelf al gedaan hebt om uw klacht op te lossen, bijvoorbeeld of u er al met uw paramedicus over hebt gesproken. De Klachtencommissie behandelt geen klachten of eisen over aansprakelijkheid. De Klachtencommissie Paramedici Eerstelijn is onpartijdig. Ze bestaat uit drie leden: een onafhankelijk jurist als voorzitter, één lid namens de Nederlandse Patiënten Consumenten Federatie en één lid van de beroepsvereniging waarvan de betreffende paramedicus lid is.

4. De behandeling van een klacht
De Klachtencommissie kan uw klacht pas echt gaan behandelen als u deze commissie schriftelijk op de hoogte stelt van uw klacht. Het IKG kan u, als u dat wilt, helpen bij het opstellen van deze brief. Binnen twee weken na ontvangst van uw brief krijgt u antwoord van de secretaris van de Klachtencommissie. Hij zal u om te beginnen melden of uw klacht in behandeling kan worden genomen.

De paramedicus over wie u klaagt moet namelijk lid zijn van de beroepsvereniging of zich hebben aangesloten bij de Klachtencommissie, en uw klacht moet niet gaan over een schadevergoeding. De secretaris zal u ter ondertekening een machtigingsformulier toesturen. Hiermee geeft u hem toestemming contact op te nemen met degene over wie u een klacht heeft en – indien het tot een behandeling van uw klacht door de Klachtencommissie komt- uw medische gegevens op te vragen.
De paramedicus zal door de secretaris worden gevraagd hem een schriftelijke reactie te geven op uw klacht. De secretaris zal vervolgens proberen door bemiddeling tot een bevredigende oplossing te komen met u en de paramedicus.

Als bemiddeling door de secretaris niet heeft geleid tot een bevredigende oplossing voor u, wordt de klacht voor behandeling doorgegeven aan de Klachtencommissie. Daarvoor verzamelt de secretaris namens de Klachtencommissie alle informatie die nodig is.

Het kan zijn dat u gevraagd wordt meer informatie te geven over de feitelijke gang van zaken. U kunt de stukken inzien, en degene over wie u klaagt kan dat eveneens. Soms wil de Klachtencommissie informatie hebben van andere betrokkenen of van externe deskundigen. Alle gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld volgens een vaste procedure. Als u dat wilt kan het IKG u bij deze procedure begeleiden.Van de uitspraak van de Klachtencommissie worden u en degene over wie u heeft geklaagd op de hoogte gesteld. De Klachtencommissie kan aanbevelingen doen aan de paramedicus over wie u heeft geklaagd. Een ingezette procedure wordt beëindigd als u uw klacht schriftelijk intrekt, of als na bemiddeling of overleg blijkt dat u geen behoefte meer heeft aan behandeling ervan.Aan het behandelen van uw klacht zijn voor u als ‘klager’ geen kosten verbonden.

Adressen en telefoonnummers
Voor adressen en telefoonnummers van een IKG bij u in de buurt kunt u informeren bij:Klachtenopvang Zorgtel.: 0900 24 37 070